Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja dotycząca minimalnych norm na statkach handlowych [*]

Artykuł 1

1. Jeżeli niniejszy artykuł nie stanowi inaczej, konwencja ma zastosowanie do każdego statku morskiego będącego własnością publiczną lub prywatną, używanego w celach handlowych do przewozu towarów lub pasażerów albo do innych celów handlowych.

2. Ustawodawstwo krajowe określi, kiedy statki mają być uważane za statki morskie w rozumieniu niniejszej konwencji.

3. Niniejsza konwencja ma zastosowanie do holowników morskich.

4. Niniejsza konwencja nie ma zastosowania do:

a)  statków poruszanych głównie za pomocą żagli, bez względu na to, czy statki są wyposażone w maszyny pomocnicze;

b)  statków używanych do rybołówstwa, połowu wielorybów lub do podobnych czynności;

c)  statków o małym tonażu i do statków takich, jak platformy wiertnicze i eksploatacyjne, gdy nie są używane do żeglugi; decyzję co do tego, które statki są objęte niniejszym punktem, podejmie właściwa władza każdego kraju, po konsultacji z najbardziej reprezentatywnymi organizacjami armatorów i marynarzy.

5. Żadne z postanowień niniejszej konwencji nie będzie uważane za rozszerzające zakres stosowania konwencji wymienionych w załączniku do tej konwencji lub postanowień w nich zawartych.