Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o uproszczonej procedurze ekstradycyjnej między państwami Członkowskimi Unii Europejskiej

Artykuł 11
Termin wydania

1. Wydanie następuje w ciągu 20 dni od daty powiadomienia o decyzji o wydaniu, na warunkach określonych w art. 10 ust. 2.

2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 osobę pozbawioną wolności zwalnia się na terytorium państwa wezwanego.

3. Jeżeli wydanie danej osoby w terminie określonym w ust. l nie dojdzie do skutku z przyczyn niezależnych od danego organu, organ ten, o którym mowa w art. 10 ust. 1, informuje o tym odpowiedni organ drugiej strony. Organy obu stron uzgadniają nowy termin wydania. W takim przypadku wydanie następuje w ciągu 20 dni od nowo ustalonej daty. Jeżeli po przekroczeniu tego terminu dana osoba jest w dalszym ciągu pozbawiona wolności, zostaje ona zwolniona.

4. Postanowień zawartych w ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu nie stosuje się w przypadku, gdy państwo wezwane stosuje art. 19 Europejskiej konwencji o ekstradycji.