Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Protokół Londyński dotyczący przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych

[Protokół]

Zważywszy, że Traktat w sprawie ograniczenia i zmniejszenia zbrojeń morskich, podpisany w Londynie dnia 22 kwietnia 1930 r., nie został ratyfikowany przez wszystkich sygnatariuszy:

że wspomniany traktat traci swoją moc począwszy od dnia 31 grudnia 1936 r., z wyjątkiem Części IV Traktatu, w której podane są, jako ustalone przepisy prawa międzynarodowego, pewne postanowienia, dotyczące akcji łodzi podwodnych względem statków handlowych, ponieważ omawiana Część pozostaje w mocy ograniczenia czasu jej trwania;

że w ostatnim ustępie Artykułu 22 wspomnianej Części IV znajduje się oświadczenie, iż Wysokie Umawiające się Strony, wzywają wszystkie inne Mocarstwa do wyrażenia zgody na wspomniane przepisy;

że Rządy Republiki Francuskiej i Królestwa Włoch potwierdziły przyjęcie przez nich rzeczonych przepisów, wynikające z podpisania powyższego Traktatu, i

że życzeniem wszystkich sygnatariuszy tego Traktatu jest, by możliwie największa liczba Mocarstw przyjęła przepisy zawarte w omawianej Części IV, jako ustalone przepisy prawa międzynarodowewgo.

Niżej podpisani, przedstawiciele odnośnych Rządów - w myśl postanowień powyższego Artykułu 22 Traktatu - wzywają niniejszym Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do natychmiastowego zakomunikowania rzeczonych i do niniejszego załączonych przepisów Rządom wszystkich Mocarstw nie będących sygnatariuszami wspomnianego Traktatu, zapraszając je do przystąpienia do nich w formalnie i bez ograniczeń w czasie.