Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego

Państwa-Strony niniejszej Konwencji,

Mając na uwadze cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych dotyczące utrzymywania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz wspierania dobrego sąsiedztwa, przyjaznych stosunków i współpracy pomiędzy Państwami,

Powołując się na Deklarację z okazji 50-tej rocznicy powstania Narodów Zjednoczonych z dnia 24 października 1995 r.,

Uznając prawo wszystkich Państw do rozwijania i wykorzystywania energii jądrowej w celach pokojowych oraz ich uprawnione zainteresowanie potencjalnymi korzyściami płynącymi z pokojowego wykorzystania energii jądrowej,

Mając na względzie Konwencję o ochronie fizycznej materiałów jądrowych z 1980 r.,

Głęboko zaniepokojone nasileniem się aktów terroryzmu na całym świecie we wszelkich ich formach i przejawach,

Powołując się także na Deklarację w sprawie środków zwalczania terroryzmu międzynarodowego, dołączoną do rezolucji 49/60 Zgromadzenia Ogólnego z dnia 9 grudnia 1994 r., w której między innymi Państwa Członkowskie Narodów Zjednoczonych uroczyście potwierdziły jednomyślne potępienie wszelkich aktów, metod i praktyk terrorystycznych, jako czynów przestępczych i godnych potępienia, niezależnie od tego gdzie i przez kogo takie czyny zostały popełnione, w tym czynów zagrażających przyjaznym stosunkom pomiędzy państwami i narodami, oraz czynów zagrażających integralności terytorialnej i bezpieczeństwu państw,

Biorąc pod uwagę fakt, że w treści Deklaracji w sprawie środków zwalczania terroryzmu międzynarodowego zachęca się również Państwa do niezwłocznego dokonania przeglądu zakresu dotychczasowych przepisów prawa międzynarodowego o zapobieganiu, ściganiu i zwalczaniu terroryzmu we wszystkich jego formach i przejawach tak, aby zapewnić funkcjonowanie systemu prawnego obejmującego wszelkie aspekty problemu,

Powołując się na rezolucję 51/210 Zgromadzenia Ogólnego z dnia 17 grudnia 1996 r. oraz załączoną do niej Deklarację uzupełniającą Deklarację w sprawie środków likwidacji międzynarodowego terroryzmu z 1994 r. do niej dołączoną,

Zważywszy również, że zgodnie z rezolucją 51/210 Zgromadzenia Ogólnego został ustanowiony komitet ad hoc w celu przygotowania m.in. międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, uzupełniającej istniejące dokumenty międzynarodowe dotyczące tej kwestii,

Zważywszy, że akty terroryzmu jądrowego mogą skutkować najpoważniejszymi konsekwencjami i mogą stanowić zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,

Zważywszy także, że dotychczasowe umowy wielostronne nie odnoszą się należycie do kwestii tego rodzaju ataków,

Przekonane o pilnej potrzebie zacieśnienia międzynarodowej współpracy państw przy projektowaniu i przyjmowaniu skutecznych środków zapobiegania aktom terrorystycznym oraz ścigania i karania ich sprawców,

Zważywszy, że działania sił zbrojnych państw regulowane są przepisami prawa międzynarodowego pozostającymi poza zakresem niniejszej Konwencji, oraz że wyłączenie pewnych działań z zakresu niniejszej Konwencji nie uwalnia od odpowiedzialności, nie legalizuje działań bezprawnych, ani nie wyłącza ścigania na podstawie odrębnych przepisów,

Uzgodniły co następuje: