Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego

Artykuł 1

W rozumieniu niniejszej Konwencji:

1. Termin „materiał promieniotwórczy” oznacza materiał jądrowy i inne substancje promieniotwórcze zawierające nuklidy, które ulegają samorzutnemu rozpadowi promieniotwórczemu (proces, któremu towarzyszy emisja jednego lub kilku typów promieniowania jonizującego, które może mieć postać promieniowania korpuskularnego, jak cząstki alfa, beta, neutrony i elektromagnetycznego (promieniowanie gamma), i które mogą ze względu na swoje właściwości radiologiczne i rozszczepialne powodować śmierć, ciężkie uszkodzenie ciała lub poważne szkody w mieniu lub środowisku.

2. Termin „materiał jądrowy” oznacza pluton, z wyjątkiem plutonu o stężeniu izotopu pluton-238 powyżej 80%; uran-233; uran wzbogacony w izotop 235 lub 233; uran zawierający mieszankę izotopów występujących w przyrodzie innych niż w postaci rudy lub pozostałości rudy; lub każdy materiał zawierający jeden lub więcej z wyżej wymienionych izotopów; „Uran wzbogacony o izotop 235 lub 233” oznacza uran zawierający izotop 235 lub 233 lub obydwa te izotopy w takiej ilości, że stosunek zawartości sumy obydwu tych izotopów do izotopu 238 jest większy, niż stosunek izotopu 235 do izotopu 238 występującego w przyrodzie.

3. Termin „obiekt jądrowy” oznacza: a) Każdy reaktor jądrowy, w tym reaktory zainstalowane na statkach wodnych, pojazdach, statkach powietrznych lub obiektach kosmicznych, wykorzystywane jako źródło energii do napędzania statków wodnych, pojazdów, statków powietrznych lub obiektów kosmicznych lub w każdym innym celu; b) Każdy zakład przemysłowy lub środek transportu wykorzystywany do produkcji, przechowywania, przetwarzania lub transportu materiału promieniotwórczego.

4. Termin „urządzenie” oznacza: a) Każde jądrowe urządzenie wybuchowe; lub b) Każde urządzenie powodujące rozproszenie materiału promieniotwórczego lub emisję promieniowania, które mogą, ze względu na swe właściwości promieniotwórcze, powodować śmierć, ciężkie uszkodzenie ciała lub poważną szkodę w mieniu lub środowisku.

5. Termin „obiekt państwowy lub rządowy” oznacza każdy stały lub tymczasowy obiekt lub środek transportu używany lub zajmowany przez przedstawicieli państwa, członków rządu, władzy ustawodawczej lub sądowniczej, przez funkcjonariuszy lub pracowników urzędów państwowych lub publicznych, lub innego organu lub podmiotu publicznego, pracowników lub funkcjonariuszy organizacji międzynarodowych, w związku z realizacją ich zadań służbowych.

6. Termin „siły zbrojne państwa” oznacza siły zbrojne państwa, które zostały zorganizowane, przeszkolone i wyposażone zgodnie z wymogami prawa wewnętrznego danego państwa, głównie w celu obrony kraju i zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, oraz osoby działające na rzecz sił zbrojnych, które podlegają formalnemu dowództwu, kontroli i pozostają w zakresie odpowiedzialności sił zbrojnych.