Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego

Artykuł 2

1. Popełnia przestępstwo w rozumieniu niniejszej Konwencji ten, kto w sposób bezprawny i świadomy:

a) posiada materiał promieniotwórczy lub wytwarza, bądź posiada urządzenie:

(i) z zamiarem spowodowania śmierci lub poważnego uszkodzenia ciała; lub

(ii) z zamiarem spowodowania poważnej szkody w mieniu lub środowisku;

b) w jakikolwiek sposób używa materiału promieniotwórczego lub urządzenia, lub używa albo powoduje szkodę w obiekcie jądrowym w sposób, który powoduje uwolnienie lub ryzyko uwolnienia materiału promieniotwórczego:

(i) z zamiarem spowodowania śmierci lub poważnego uszkodzenia ciała; lub

(ii) z zamiarem spowodowania poważnej szkody w mieniu lub środowisku; lub

(iii) z zamiarem zmuszenia osoby fizycznej lub prawnej, albo organizacji międzynarodowej, lub państwa do określonego działania lub zaniechania.

2. Przestępstwo popełnia także ten, kto:

a) grozi, w okolicznościach wskazujących na wiarygodność takiej groźby, popełnieniem przestępstwa określonego w pkt 1 b) niniejszego artykułu; lub

b) domaga się bezprawnie i świadomie materiału promieniotwórczego, urządzenia lub obiektu jądrowego posługując się groźbą, w okolicznościach wskazujących na wiarygodność takiej groźby, lub przy użyciu siły.

3. Przestępstwo popełnia także ten, kto usiłuje popełnić przestępstwo określone w ust. 1 niniejszego artykułu.

4. Przestępstwo popełnia także ten, kto:

a) uczestniczy jako współsprawca w popełnieniu przestępstwa określonego w ust. 1, 2 lub 3 niniejszego artykułu; lub

b) organizuje lub kieruje innymi osobami w celu popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1, 2 lub 3 niniejszego artykułu; lub

c) w jakikolwiek inny sposób przyczynia się do popełnienia jednego lub większej liczby przestępstw określonych w ustępie 1, 2 lub 3 niniejszego artykułu przez grupę osób działających we wspólnym celu; takie przyczynienie się winno być umyślne i realizowane w celu udzielenia wsparcia ogólnie rozumianej działalności przestępczej lub przestępczego celu grupy, bądź przy świadomości, że celem grupy jest popełnienie wymienionego przestępstwa lub przestępstw.