Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego

Artykuł 4

1. Niniejsza Konwencja nie narusza innych praw, zobowiązań, ani odpowiedzialności państw i osób zgodnie z prawem międzynarodowym, w szczególności celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych oraz międzynarodowego prawa humanitarnego.

2. Działania sił zbrojnych w trakcie trwania konfliktu zbrojnego, w rozumieniu przepisów międzynarodowego prawa humanitarnego, regulowane jego przepisami, nie są regulowane niniejszą Konwencją, zaś działania podejmowane przez siły zbrojne Państwa w ramach realizacji ich służbowych zadań w zakresie, w jakim podlegają innym przepisom prawa międzynarodowego, nie są regulowane przez niniejszą Konwencję.

3. Postanowienia ust. 2 niniejszego artykułu nie będą interpretowane, jako uwolnienie od odpowiedzialności lub legalizowanie działań bezprawnych, lub wyłączające ściganie regulowane innymi przepisami.

4. Niniejsza Konwencja nie odnosi się, ani nie może być interpretowana jako odnoszącą się w jakikolwiek sposób do kwestii legalności użycia lub wystąpienia z groźbą użycia broni jądrowej przez Państwa.