Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego

Artykuł 5

Każde Państwo-Strona podejmie działania, jakie mogą być niezbędne do:

(a) uznania za przestępstwa karane na mocy prawa wewnętrznego przestępstw wymienionych w artykule 2;

(b) poddania tych przestępstw odpowiednim karom, uwzględniając ich poważny charakter.