Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego

Artykuł 6

Każde z Państw-Stron podejmie działania, jakie mogą być niezbędne, także o charakterze legislacyjnym, celem zapewnienia, aby czyny przestępcze pozostające w obszarze niniejszej Konwencji, w szczególności, jeśli są zamierzone lub obliczone na wzbudzenie strachu u ogółu społeczeństwa, lub grupy osób, lub określonych osób, nie były w żadnych okolicznościach usprawiedliwiane względami politycznymi, filozoficznymi, ideologicznymi, rasowymi, etnicznymi, religijnymi lub innymi podobnymi względami, i były karane stosownie do ich poważnego charakteru.