Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego

Artykuł 7

1. Państwa-Strony będą prowadzić współpracę poprzez:

(a) stosowanie wszelkich możliwych do wdrożenia rozwiązań, w tym, jeśli to konieczne, działań legislacyjnych, celem zapobiegania i przeciwdziałania przygotowaniom do popełnienia, na swoim terytorium lub poza nim, przestępstw określonych w art. 2, w tym rozwiązań mających na celu zakazanie na swym terytorium prowadzenia nielegalnych działań osób, grup i organizacji, które zachęcają, podżegają, organizują, świadomie finansują lub świadomie udzielają wsparcia technicznego lub informacji, lub angażują się w realizację takich przestępstw;

(b) wymianę dokładnych i sprawdzonych informacji zgodnie z przepisami ich prawa wewnętrznego oraz w sposób zgodny z określonymi tutaj warunkami, a także koordynację działań administracyjnych i innych, uznanych za odpowiednie, celem wykrywania, zapobiegania, przeciwdziałania i wyjaśniania przestępstw określonych w art. 2 oraz w celu wszczynania postępowań karnych w stosunku do osób podejrzanych o ich popełnienie; w szczególności Państwo-Strona podejmie stosowne kroki celem niezwłocznego powiadomienia innych państw, wymienionych w art. 9 o popełnieniu przestępstw określonych w art. 2 i przygotowaniach do ich popełnienia, zgodnie z powziętymi informacjami, oraz odpowiedniego poinformowania organizacji międzynarodowych.

2. Państwa-Strony zobowiązują się do podejmowania odpowiednich działań, zgodnych z przepisami ich prawa wewnętrznego, celem ochrony poufności wszelkich informacji, które otrzymają z zastrzeżeniem poufności, na podstawie postanowień niniejszej Konwencji od innego Państwa-Strony, lub w wyniku udziału w działaniach realizowanych dla wdrożenia niniejszej Konwencji. Jeśli Państwa-Strony poufnie przekazują informacje organizacjom międzynarodowym, należy podjąć kroki celem zapewnienia ochrony poufności takich informacji.

3. Od Państw-Stron niniejsza Konwencja nie wymaga udostępnienia jakichkolwiek informacji, których przekazanie jest niedozwolone na mocy przepisów prawa wewnętrznego, lub które zagroziłyby bezpieczeństwu zainteresowanego państwa, lub ochronie fizycznej materiału jądrowego.

4. Państwa-Strony informują Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych o swoich organach i punktach kontaktowych odpowiedzialnych za wysyłanie i przyjmowanie informacji określonych w niniejszym artykule. Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych przekaże informacje dotyczące organów i punktów kontaktowych wszystkim Państwom-Stronom oraz Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Wymienione organy i punkty kontaktowe muszą być dostępne w sposób ciągły.