Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego

Artykuł 9

1. Każde Państwo-Strona podejmuje środki, jakie mogą być niezbędne do poddania pod jego jurysdykcję przestępstw, o których mowa w art. 2, gdy:

(a) przestępstwo zostaje popełnione na terytorium tego państwa; lub

(b) przestępstwo zostaje popełnione na pokładzie statku pływającego pod banderą tego państwa, albo statku powietrznego zarejestrowanego zgodnie z prawem tego państwa w chwili jego popełnienia; lub

(c) przestępstwo zostaje popełnione przez obywatela tego państwa.

2. Państwo-Strona może także ustanowić swoją jurysdykcję w odniesieniu do takiego przestępstwa, gdy:

(a) przestępstwo zostaje popełnione na osobie obywatela tego państwa; albo

(b) przestępstwo zostaje popełnione przeciwko państwu lub obiektowi państwowemu tego państwa za granicą, w tym wobec ambasady lub innych pomieszczeń dyplomatycznych lub konsularnych tego państwa; lub

(c) przestępstwo zostaje popełnione przez bezpaństwowca, który zamieszkuje na terytorium tego państwa; lub

(d) przestępstwo zostaje popełnione w celu wymuszenia na tym państwie określonego działania lub zaniechania; albo

(e) przestępstwo zostaje popełnione na pokładzie statku powietrznego eksploatowanego przez rząd tego państwa.

3. Po ratyfikowaniu, przyjęciu, zatwierdzeniu lub przystąpieniu do niniejszej Konwencji każde Państwo-Strona zawiadomi Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych o ustanowieniu swej jurysdykcji zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu, zgodnie z prawem wewnętrznym. W razie jakiejkolwiek zmiany dane Państwo-Strona niezwłocznie zawiadamia o niej Sekretarza Generalnego.

4. Każde Państwo-Strona stosuje również wszelkie środki niezbędne do ustanowienia swej jurysdykcji wobec przestępstw, o których mowa w art. 2 w przypadkach, gdy osoba, której zarzuca się popełnienie takiego przestępstwa, przebywa na jego terytorium, a państwo to nie dokonuje ekstradycji tej osoby do żadnego z Państw-Stron, które ustanowiły swoją jurysdykcję zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego artykułu.

5. Niniejsza Konwencja nie wyłącza realizacji jakichkolwiek procedur karnych ustanowionych przez Państwo-Stronę zgodnie ze swym prawem krajowym.