Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego

Artykuł 10

1. Po otrzymaniu informacji o tym, że przestępstwo określone w art. 2 zostało popełnione, lub jest popełniane na terytorium Państwa-Strony, lub że osoba, która popełniła lub której zarzuca się popełnienie tego przestępstwa, przebywa na jego terytorium, Państwo-Strona podejmie wszelkie działania przewidziane jego prawem wewnętrznym w celu zweryfikowania takiej informacji.

2. Po stwierdzeniu, że okoliczności to uzasadniają, Państwo-Strona, na którego terytorium znajduje się sprawca lub osoba, której zarzuca się popełnienie przestępstwa, podejmie wszelkie działania przewidziane jego prawem wewnętrznym, aby zapewnić obecności tej osoby dla celów ścigania karnego lub ekstradycji.

3. Każda osoba, wobec której podjęto działania określone w ust. 2 niniejszego artykułu, jest uprawniona do:

(a) niezwłocznego porozumienia się z najbliższym właściwym przedstawicielem państwa, którego osoba ta jest obywatelem, albo które jest z innych przyczyn uprawnione do chronienia jej praw, lub, w przypadku bezpaństwowca, państwa, na którego terytorium osoba ta zamieszkuje;

(b) odwiedzin przez przedstawiciela tego państwa;

(c) uzyskania informacji o przysługujących jej prawach, o których mowa w lit. (a) i (b).

4. Prawa, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, są realizowane zgodnie z prawem i przepisami państwa, na którego terytorium przebywa sprawca lub osoba, której zarzuca się popełnienie przestępstwa, z takim jednak zastrzeżeniem, że prawo to i przepisy muszą umożliwiać pełną realizację celów, dla których prawa, przyznane zgodnie z ust. 3, zostały przewidziane.

5. Postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego artykułu nie naruszają prawa żadnego Państwa-Strony, któremu zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. (c) lub ust. 2 lit. (c) przysługuje prawo do sprawowania jurysdykcji, do zaproszenia Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża do porozumienia się z osobą, której zarzuca się popełnienie przestępstwa oraz do jej odwiedzin.

6. Jeżeli Państwo-Strona, zgodnie z niniejszym artykułem, zastosowało tymczasowy areszt wobec osoby, państwo takie informuje niezwłocznie, bezpośrednio lub za pośrednictwem Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych, Państwa-Strony, które ustanowiły swoją jurysdykcję, zgodnie z art. 9, ust. 1 i 2, oraz, jeśli uzna to za stosowne, inne zainteresowane Państwa-Strony, o fakcie aresztowania takiej osoby oraz o okolicznościach uzasadniających zatrzymanie. Państwo prowadzące działania przewidziane w ust. 1 niezwłocznie informuje odpowiednie Państwa-Strony o swych ustaleniach oraz o tym, czy zamierza wykonać swoją jurysdykcję.