Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego

Artykuł 11

1. Państwo-Strona, na terytorium którego przebywa podejrzany, w przypadkach, do których stosuje się art. 9, jeśli nie wydaje podejrzanego, zobowiązane jest, bez jakichkolwiek wyjątków oraz niezależnie od tego, czy przestępstwo zostało popełnione na jego terytorium, przekazać sprawę swym właściwym organom celem ścigania, w drodze procedur zgodnych z prawem tego Państwa. Wspomniane organy podejmują decyzję w taki sam sposób, jak w przypadku każdego innego poważnego przestępstwa, zgodnie z prawem tego Państwa.

2. Jeśli Państwo-Strona może zgodnie ze swym prawem wewnętrznym dokonać ekstradycji lub w inny sposób wydać swego obywatela tylko pod warunkiem, że zostanie on odesłany do tego państwa celem odbycia kary wymierzonej w wyniku procesu lub postępowania, w związku z którym złożono wniosek o ekstradycję lub wydanie, a państwo to oraz państwo wnioskujące o ekstradycję takiej osoby uzgadniają taki właśnie tryb postępowania oraz inne warunki, jakie uznają za stosowne, taka warunkowa ekstradycja lub wydanie jest wystarczające do uznania obowiązku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, za wypełniony.