Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego

Artykuł 12

Osobie tymczasowo aresztowanej, lub w odniesieniu do której zastosowano inne środki lub prowadzi się postępowanie zgodnie z niniejszą Konwencją, gwarantuje się sprawiedliwe traktowanie, w tym korzystanie ze wszystkich uprawnień i gwarancji, zgodnie z prawem państwa, na którego terytorium osoba ta przebywa, jak również zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa międzynarodowego w zakresie praw człowieka.