Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego

Artykuł 13

1. Przestępstwa określone w art. 2 uważa się za włączone jako podlegające ekstradycji, do wszystkich umów o ekstradycji, obowiązujących między dowolnymi Państwami-Stronami przed wejściem w życie niniejszej Konwencji. Państwa-Strony zobowiązują się do włączenia takich przestępstw jako przestępstw podlegających ekstradycji do wszystkich umów o ekstradycji, które będą pomiędzy nimi zawarte po wejściu Konwencji w życie.

2. Jeśli Państwo-Strona, które uzależnia ekstradycję od istnienia umowy, otrzyma wniosek o ekstradycję od innego Państwa-Strony, z którym nie zawarło umowy o ekstradycji, wezwane Państwo-Strona, może na mocy swojej własnej decyzji uznać niniejszą Konwencję za podstawę prawną ekstradycji w odniesieniu do przestępstw, o których mowa w art. 2. Ekstradycja podlega innym warunkom, przewidzianych przez prawo państwa wezwanego.

3. Państwa-Strony, które nie uzależniają ekstradycji od istnienia umowy, uznają między sobą przestępstwa określone w art. 2 za przestępstwa podlegające ekstradycji, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych przez prawo państwa wezwanego.

4. W razie potrzeby, przestępstwa określone w art. 2, uważa się do celów ekstradycji pomiędzy Panstwami-Stronami za popełnione nie tylko w miejscu ich dokonania, lecz także na terytoriach państw, które ustanowiły jurysdykcję zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2.

5. Przepisy wszystkich umów i porozumień ekstradycyjnych pomiędzy Państwami – Stronami, dotyczące przestępstw, wymienionych w artykule 2, uważa się za zmienione w stosunkach pomiędzy Państwami-Stronami w zakresie, w jakim są one niezgodne z niniejszą Konwencją.