Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego

Artykuł 15

Żadnego z przestępstw, o których mowa w art. 2, nie można uważać, w związku z ekstradycją lub wzajemną pomocą prawną, za przestępstwo polityczne lub za przestępstwo związane z przestępstwem politycznym, lub za przestępstwo popełnione z pobudek politycznych. Dlatego wniosek o ekstradycję lub wzajemną pomoc prawną dotyczący takiego przestępstwa nie może być odrzucony wyłącznie z tego powodu, że dotyczy on przestępstwa politycznego, przestępstwa związanego z przestępstwem politycznym lub przestępstwa popełnionego z pobudek politycznych.