Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego

Artykuł 17

1. Osobę zatrzymaną lub odbywającą karę na terytorium jednego Państwa-Strony można przekazać do innego Państwa-Strony, jeśli wnosi się o umożliwienie jej obecności w tym państwie dla celów identyfikacji, złożenia zeznań lub udzielenia innej pomocy w uzyskaniu dowodów w związku z dochodzeniem lub oskarżeniem za przestępstwa, o których mowa w niniejszej Konwencji, jeśli spełnione są następujące warunki:

(a) osoba ta dobrowolnie wyraża świadomą zgodę; oraz

(b) właściwe organy obu państw wyrażają na to zgodę, z zastrzeżeniem takich warunków, jakie państwa te uznają za odpowiednie.

2. Dla celów niniejszego artykułu:

(a) państwo, do którego przekazuje się taką osobę, ma prawo i obowiązek zatrzymania jej w areszcie, chyba że państwo, przez które taka osoba jest przekazywana, zwróci się z wnioskiem o inne postępowanie lub udzieli zgody na inne postępowanie;

(b) państwo, do którego przekazuje się taką osobę, bezzwłocznie wykonuje swój obowiązek zapewnienia powrotu tej osoby do aresztu w państwie, z którego osoba ta została przekazana, zgodnie z dokonanymi wcześniej ustaleniami, lub zgodnie z innymi ustaleniami właściwych organów obu tych państw;

(c) państwo, do którego przekazuje się taką osobę, nie może wymagać od państwa, z którego osoba ta została przekazana, wszczęcia postępowania ekstradycyjnego celem doprowadzenia do powrotu takiej osoby;

(d) osobie przekazywanej zalicza się czas pozbawienia wolności w państwie, z którego osoba ta została przekazana, na poczet odbycia kary w państwie, do którego została przekazana.

3. Bez zgody Państwa-Strony, z którego taka osoba ma zostać przekazana, zgodnie z niniejszym artykułem, osoba taka, niezależnie od jej obywatelstwa, nie może być ścigana ani zatrzymana, ani nie można wobec niej zastosować żadnego innego ograniczenia wolności na terytorium państwa, do którego jest przekazywana, w związku z czynem lub skazaniem wcześniejszym, niż wyjazd takiej osoby z terytorium państwa, z którego zostaje przekazana.