Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego

Artykuł 18

1. Po konfiskacie lub innej formie przejęcia kontroli nad materiałem promieniotwórczym, urządzeniami lub obiektami jądrowymi, która nastąpiła w związku z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 2, Państwo Strona, w której posiadaniu znajdą się wspomniane materiały, urządzenia lub obiekty, powinno:

(a) podjąć działania mające na celu zabezpieczenie materiału promieniotwórczego, urządzenia lub obiektu jądrowego;

(b) zapewnić przechowywanie materiału promieniotwórczego zgodnie ze stosownymi zasadami bezpieczeństwa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej; oraz

(c) stosować się do zaleceń w zakresie ochrony fizycznej oraz standardów bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej publikowanych przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej.

2. Po zakończeniu realizacji procedur związanych z przestępstwem określonym w art. 2, lub wcześniej – jeśli takie będą wymogi prawa międzynarodowego, wszelkie materiały promieniotwórcze, urządzenia lub obiekty jądrowe zostaną zwrócone, po konsultacjach (w szczególności dotyczących sposobu zwrotu i przechowywania) z zainteresowanymi Państwami-Stronami, Państwu-Stronie, które jest ich właścicielem, Państwu-Stronie, którego obywatelem lub mieszkańcem jest osoba fizyczna lub prawna będąca właścicielem wspomnianego materiału promieniotwórczego, urządzenia lub obiektu jądrowego, z którego terytorium zostały one skradzione lub w innych sposób bezprawnie uzyskane.

3. (1) Tam, gdzie zakazuje się Państwu-Stronie przepisami prawa wewnętrznego lub międzynarodowego, zwrotu lub przyjęcia takiego materiału promieniotwórczego, urządzenia lub obiektu jądrowego, lub tam, gdzie Państwa-Strony dokonają takich uzgodnień, zgodnie z ust. 3(2) niniejszego artykułu, Państwo Strona będące w posiadaniu takiego materiału promieniotwórczego, urządzeń lub obiektów jądrowych powinno realizować czynności określone w ust. 1 niniejszego artykułu; taki materiał promieniotwórczy, urządzenia lub obiekty jądrowe wykorzystane będą wyłącznie do celów pokojowych.

(2) Tam, gdzie posiadanie takiego materiału promieniotwórczego, urządzeń lub obiektów jądrowych jest niezgodne z prawem Państwa-Strony, państwo to zapewni ich możliwie najszybsze przekazanie państwu, w którym ich posiadanie jest dopuszczalne, i które zapewni zabezpieczenia zgodne z wymogami określonymi w ust. 1 niniejszego artykułu w drodze konsultacji z tym państwem, celem uczynienia ich nieszkodliwymi; taki materiał promieniotwórczy, urządzenia lub obiekty jądrowe wykorzystane będą wyłącznie dla celów pokojowych.

4. Jeśli taki materiał promieniotwórczy, urządzenia lub obiekty jądrowe, określone w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, nie należą do żadnego z Państw-Stron, lub do obywateli lub rezydenta Państwa-Strony, ani nie zostały skradzione lub w inny bezprawny sposób uzyskane z terytorium Państwa-Strony, lub jeśli żadne państwo nie wyraża woli odebrania ich, zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu, podjęta zostanie odrębna decyzja dotycząca dysponowania nimi, zgodnie z ust. 3(2) niniejszego artykułu, po konsultacjach pomiędzy zainteresowanymi państwami oraz wszystkimi właściwymi organizacjami międzynarodowymi.

5. Dla celów ust. 1, 2, 3 i 4 niniejszego artykułu, Państwo-Strona będąca w posiadaniu takiego materiału promieniotwórczego, urządzenia lub obiektu jądrowego, może wystąpić o pomoc lub współpracę ze strony innych Państw-Stron, w szczególności zainteresowanych Państw-Stron oraz wszystkich właściwych organizacji międzynarodowych, w szczególności Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Zachęca się Państwa-Strony oraz właściwe organizacje międzynarodowe do udzielania pomocy w największym możliwym zakresie zgodnie z niniejszym ustępem.

6. Państwa-Strony dysponujące lub zatrzymujące taki materiał promieniotwórczy, urządzenie lub obiekt jądrowy, zgodnie z niniejszym artykułem, poinformują Dyrektora Generalnego Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej o sposobie zadysponowania lub zatrzymania takiego materiału promieniotwórczego, urządzenia lub obiektu jądrowego. Dyrektor Generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej przekaże tę informację innym Państwom-Stronom.

7. W przypadku jakiegokolwiek rozprzestrzenienia w związku z przestępstwem określonym w art. 2, żadne z postanowień niniejszego artykułu nie wpłynie w jakikolwiek sposób na zasady prawa międzynarodowego w zakresie odpowiedzialności za szkodę jądrową, lub inne zasady prawa międzynarodowego.