Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego

Artykuł 23

1. Jeśli sporu między dwoma lub większą liczbą Państw-Stron dotyczącego wykładni lub stosowania niniejszej Konwencji nie można w rozsądnym czasie rozstrzygnąć w drodze negocjacji, sprawę poddaje się na wniosek jednego z tych państw arbitrażowi. Gdy w ciągu sześciu miesięcy od daty złożenia wniosku o arbitraż strony nie mogą uzgodnić organizacji arbitrażu, każda ze stron może przekazać spór do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, poprzez złożenie wniosku zgodnie ze Statutem Trybunału.

2. W chwili składania podpisu, ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia niniejszej Konwencji, albo w chwili przystąpienia do Konwencji, każde państwo może zadeklarować, że nie uważa się za związane postanowieniem ust. 1 niniejszego artykułu. Inne Państwa-Strony nie są związane ust. 1 w odniesieniu do Państwa-Strony, które poczyniło takie zastrzeżenie.

3. Każde państwo, które wniosło zastrzeżenie zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu, może je w dowolnym czasie wycofać poprzez powiadomienie o tym Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych.