Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego

Artykuł 26

1. Państwo-Strona może przedstawić propozycję poprawki do niniejszej Konwencji. Proponowana poprawka przedstawiona zostanie depozytariuszowi, który przekaże ją niezwłocznie wszystkim Państwom-Stronom.

2. Jeśli większość Państw-Stron zwróci się do depozytariusza o zwołanie konferencji celem rozpatrzenia zaproponowanych poprawek, depozytariusz zaprosi wszystkie Państwa-Strony do udziału w takiej konferencji, której termin wyznaczony zostanie nie wcześniej, niż trzy miesiące od daty wystosowania zaproszeń.

3. Uczestnicy konferencji podejmą wszelkie działania w celu przyjęcia zaproponowanych poprawek jednomyślnie. Gdyby nie było to możliwe, poprawki przyjęte zostaną większością dwóch trzecich głosów wszystkich Państw-Stron. Wszelkie poprawki przyjęte podczas konferencji będą niezwłocznie przekazane przez depozytariusza wszystkim Państwom-Stronom.

4. Poprawka przyjęta zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu wejdzie w życie wobec każdego Państwa-Strony, które złoży swój dokument ratyfikacyjny, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia do poprawki, trzydziestego dnia od daty złożenia, przez dwie trzecie Państw-Stron odpowiednich dokumentów. Następnie wspomniana poprawka wejdzie w życie dla każdego Państwa-Strony trzydziestego dnia od daty złożenia przez to państwo odpowiednich dokumentów.