Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska konwencja kulturalna

Na dowód czego, niżej podpisani, zaopatrzeni w odpowiednie pełnomocnictwa swoich rządów, podpisali niniejszą konwencję.

Sporządzono w Paryżu dnia 19 grudnia 1954 r. w językach angielskim i francuskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc prawną, w jednym egzemplarzu, który będzie przechowywany w archiwum Rady Europy. Sekretarz Generalny przekaże uwierzytelnione odpisy każdemu z Rządów sygnatariuszy i Rządów przystępujących.