Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa

Artykuł XIV

Konwencja niniejsza pozostaje w mocy w ciągu 10 lat od daty jej wejścia w życie. P

ozostanie ona w mocy na dalsze kolejne 5-letnie okresy dla tych Umawiających się Stron, które nie wypowiedzą jej przynajmniej na 6 miesięcy przed upływem bieżącego okresu.

Wypowiedzenie następuje przez pisemne zawiadomienie, skierowane do Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych.