Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa

Artykuł XVI

Każda Umawiająca się Strona może w każdym czasie zażądać rewizji Konwencji niniejszej przez pisemne zawiadomienie Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych.

Ogólne Zgromadzenie postanowi, jeżeli to uzna za stosowne, jakie kroki należy przedsięwziąć w związku z takim żądaniem.