Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja dotycząca minimalnych norm na statkach handlowych [*]

Artykuł 5

1. Niniejsza konwencja jest otwarta do ratyfikacji dla Członków, którzy:

a)  są stronami Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, z 1960 r., lub Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, z 1974 r., albo jakiejkolwiek konwencji rewidującej następnie te konwencje, i

b)  są stronami Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych z 1966 r., lub jakiejkolwiek konwencji rewidującej następnie tę konwencję; i

c)  są stronami lub realizują postanowienia Przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu, z 1960 r., lub Konwencji w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu, z 1972 r., albo jakiejkolwiek konwencji rewidującej następnie te umowy międzynarodowe.

2. Niniejsza konwencja jest ponadto otwarta do ratyfikacji dla każdego Członka, który w czasie ratyfikacji zobowiązuje się spełnić wymogi określone w ustępie 1 niniejszego artykułu, a które nie zostały jeszcze spełnione.

3. Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zostanie poinformowany o formalnych ratyfikacjach niniejszej konwencji w celu ich zarejestrowania.