Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań umownych [*]

Artykuł 10
Zakres obowiązywania prawa właściwego dla umowy

1. Prawo właściwe dla umowy na podstawie art. 3 — 6 i art. 12 niniejszej Konwencji ma zastosowanie w szczególności do:

a) jej wykładni;

b) wykonywania wynikających z niej zobowiązań;

c) skutków całkowitego lub częściowego niewykonania tych zobowiązań, łącznie z określeniem wysokości szkody, w zakresie, w jakim rozstrzygają o tym przepisy prawa oraz w granicach uprawnień przyznanych sądowi przez prawo procesowe,

d) różnych sposobów wygaśnięcia zobowiązań oraz przedawnienia i utraty praw wynikającej z upływu terminów,

e) skutków nieważności umowy.

2. W odniesieniu do sposobu wykonania oraz środków, które może podjąć wierzyciel w przypadku nienależytego wykonania, bierze się pod uwagę prawo państwa, w którym następuje wykonanie.