Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań umownych [*]

Artykuł 31

Sekretarz Generalny Rady Wspólnot Europejskich powiadamia Państwa — Strony Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą o: [6]

a) złożonych podpisach;

b) złożeniu każdego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia;

c) dacie wejścia w życie niniejszej Konwencji;

d) zawiadomieniach dokonanych zgodnie z art. 23, 24, 25, 26 i 30 [7];

e) zastrzeżeniach i wycofaniu zastrzeżeń, o których mowa w art. 22.