Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska konwencja o zwalczaniu terroryzmu [*]

Artykuł 16

Sekretarz Generalny Rady Europy zawiadamia Państwa członkowskie Rady o:

a) podpisaniu konwencji;

b) złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia lub zatwierdzenia;

c) dacie wejścia w życie konwencji, zgodnie z jej art. 11;

d) oświadczeniach i notyfikacjach otrzymanych zgodnie z art. 12;

e) zastrzeżeniach zgłoszonych zgodnie z art. 13 ust. 1;

f) wycofaniu zastrzeżeń, dokonanym zgodnie z art. 13 ust. 2;

g) notyfikacjach otrzymanych zgodnie z art. 14 i dacie wywołania przez nie skutków;

h) zaprzestaniu stosowania konwencji, zgodnie z art. 15.