Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska Konwencja o zniesieniu wymogu legalizacji dokumentów sporządzonych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych

Artykuł 5

Niniejsza konwencja będzie miała między Umawiającymi się Stronami pierwszeństwo przed postanowieniami jakichkolwiek traktatów, konwencji lub umów, które przewidują lub będą przewidywać legalizację autentyczności podpisu przedstawiciela dyplomatycznego lub urzędnika konsularnego, charakteru, w jakim osoba podpisująca dany dokument działała, oraz w określonych przypadkach tożsamości pieczęci lub stempla, jakim dokument został opatrzony.