Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 ustęp 2 litera c) Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zwalczania korupcji, w którą zaangażowani są urzędnicy Wspólnot Europejskich lub urzędnicy Państw Członkowskich Unii Europejskiej

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY niniejszej Konwencji, państwa członkowskie Unii Europejskiej,

ODWOŁUJĄC się do aktu Rady Unii Europejskiej z dnia 26 maja 1997 roku,

MAJĄC NA UWADZE, iż państwa członkowskie uznają, że wzmocnienie współpracy sądowej w zwalczaniu korupcji leży we wspólnym interesie stron i jest zaliczane do współpracy przewidzianej w tytule VI Traktatu;

MAJĄC NA UWADZE, iż na mocy aktu z dnia 27 września 1996 roku Rada sporządziła protokół odnoszący się w szczególności do aktów korupcji, w których uczestniczą urzędnicy szczebla krajowego i wspólnotowego, które wyrządzają szkodę lub mogą wyrządzić szkodę finansowym interesom Wspólnot Europejskich;

MAJĄC NA UWADZE, iż w celu wzmocnienia współpracy sądowej w sprawach karnych między państwami członkowskimi, należy pójść dalej niż wymieniony protokół i sporządzić konwencję odnoszącą się do aktów korupcji, w których uczestniczą urzędnicy Wspólnot Europejskich lub ogólnie urzędnicy państw członkowskich;

PRAGNĄC zagwarantować spójne i efektywne stosowanie niniejszej Konwencji na całym terytorium Unii Europejskiej,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE: