Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja dotycząca minimalnych norm na statkach handlowych [*]

Artykuł 4

1. Jeżeli Członek, który ratyfikował niniejszą konwencję i do portu którego zawija statek w normalnym toku swej działalności lub z powodów związanych z eksploatacją statku, otrzyma skargę lub uzyska dowód, że statek nie wypełnia norm, przewidzianych w niniejszej konwencji, po jej wejściu w życie, może skierować do rządu kraju, w którym statek jest zarejestrowany, raport o tym z kopią do Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Biura Pracy oraz może podjąć środki niezbędne do poprawienia jakichkolwiek warunków na statku, wyraźnie zagrażających bezpieczeństwu lub zdrowiu.

2. O podjęciu takich środków Członek powinien bezzwłocznie poinformować najbliższego przedstawiciela morskiego, konsularnego lub dyplomatycznego państwa bandery i zapewnić obecność takiego przedstawiciela, jeżeli jest to możliwe. Nie powinien on powodować bezzasadnego zatrzymania lub opóźnienia statku.

3. Dla celów niniejszego artykułu "skarga" oznacza jakąkolwiek informację przedstawioną przez członka załogi, organ zawodowy, zrzeszenie, związek zawodowy lub w ogóle przez każdą osobę zainteresowaną bezpieczeństwem statku, w tym również ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa lub zdrowia załogi.