Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o uproszczonej procedurze ekstradycyjnej między państwami Członkowskimi Unii Europejskiej

Artykuł 3
Warunki wydania

1. Na mocy art. 2 każda osoba, w stosunku do której wystąpiono z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie na podstawie art. 16 Europejskiej konwencji o ekstradycji, podlega wydaniu na zasadach określonych w art. 4–11 oraz art. 12 ust. 1 niniejszej Konwencji.

2. Wydanie określone w ust. l nie jest uzależnione od złożenia wniosku o wydanie lub dokumentów wymaganych zgodnie z art. 12 Europejskiej konwencji o ekstradycji.