Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o uproszczonej procedurze ekstradycyjnej między państwami Członkowskimi Unii Europejskiej

Artykuł 10
Powiadomienie o decyzji o wydaniu

1. Bez uszczerbku dla art. 18 ust. 1 Europejskiej konwencji o ekstradycji, powiadomienie o decyzji w przedmiocie wydania, podjętej według procedury uproszczonej, jak również przekazywanie innych informacji związanych z uproszczoną procedura ekstradycyjną, odbywa się bezpośrednio między właściwymi organami państwa wezwanego i państwa wzywającego, które wnioskowało o tymczasowe aresztowanie.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, zostanie przekazana najpóźniej w ciągu 20 dni od daty wyrażenia zgody przez daną osobę.