Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego [*]

Artykuł 4

1. Niniejszej Konwencji nie stosuje się do statków powietrznych używanych w służbie wojskowej, celnej lub policyjnej.

2. W przypadkach przewidzianych w artykule 1 ustęp 1 punkty a), b), c) i e) niniejszą Konwencję stosuje się, niezależnie od tego, czy statek powietrzny wykonuje lot międzynarodowy, czy też krajowy, tylko wtedy, gdy:

a) miejsce startu lub lądowania statku powietrznego, rzeczywiste lub zamierzone, jest położone poza terytorium Państwa rejestracji tego statku powietrznego; albo

b) przestępstwo zostało popełnione na terytorium Państwa innego niż Państwo rejestracji statku powietrznego.

3. Niezależnie od postanowień ustępu 2 niniejszego artykułu, w przypadkach przewidzianych w artykule 1 ustęp 1 punkty a), b), c) i e) niniejszą Konwencję stosuje się także, jeżeli sprawca lub domniemany sprawca przestępstwa znajdzie się na terytorium Państwa innego niż Państwo rejestracji statku powietrznego.

4. W odniesieniu do Państw wymienionych w artykule 9 i w przypadkach wymienionych w artykule 1 ustęp 1 punkty a), b), c) i e) niniejszej Konwencji nie stosuje się, jeżeli miejsca określone w punkcie a) ustęp 2 niniejszego artykułu są położone na terytorium tego samego Państwa, które jest jednym z Państw określonych w artykule 9, chyba że przestępstwo zostało popełnione albo sprawca lub domniemany sprawca przestępstwa znajdzie się na terytorium Państwa innego niż to Państwo.

5. W przypadkach przewidzianych w artykule 1 ustęp 1 punkt d) niniejszą Konwencję stosuje się tylko wtedy, gdy lotnicze urządzenia nawigacyjne są używane w międzynarodowej żegludze powietrznej.

6. Postanowienia ustępów 2, 3, 4 i 5 niniejszego artykułu stosuje się także w przypadkach przewidzianych w artykule 1 ustęp 2.