Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja o pomierzaniu pojemności statków

Artykuł 1
Ogólne zobowiązania wynikające z konwencji

Umawiające się Rządy zobowiązują się stosować postanowienia niniejszej konwencji i załączników stanowiących jej integralną część. Wszelkie powoływanie się na niniejszą konwencję oznacza jednocześnie powołanie się na te załączniki.