Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja o pomierzaniu pojemności statków

Artykuł 2
Określenia

W rozumieniu niniejszej konwencji, jeżeli wyraźnie nie postanowiono inaczej:

1) "prawidła" oznaczają prawidła zawarte w załącznikach do niniejszej konwencji;

2) "władza administracyjna" oznacza rząd państwa, którego banderę statek podnosi;

3) "podróż międzynarodowa" oznacza podróż morską z kraju, do którego ma zastosowanie niniejsza konwencja, do portu położonego poza tym krajem lub odwrotnie. Pod tym względem każde terytorium, za którego stosunki międzynarodowe odpowiedzialny jest Umawiający się Rząd lub dla którego władzą administracyjną jest Organizacja Narodów Zjednoczonych, traktowane jest jako oddzielny kraj;

4) "pojemność brutto" oznacza miarę całkowitej wielkości statku ustaloną zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji:

5) "pojemność netto" oznacza miarę użytkowej pojemności statku ustaloną zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji;

6) "nowy statek" oznacza statek, którego stępkę położono lub który znajduje się w podobnym stadium budowy w dniu wejścia w życie niniejszej konwencji lub po tym dniu;

7) "istniejący statek" oznacza statek, który nie jest statkiem nowym;

8) "długość" oznacza 96% całkowitej długości wodnicy znajdującej się w odległości równej 85% najmniejszej wysokości bocznej mierzonej od górnej krawędzi stępki lub długość mierzoną od przedniej krawędzi dziobnicy do osi trzonu sterowego na tej wodnicy, jeżeli długość ta jest większa. Na statkach z przegłębieniem konstrukcyjnym długość tę mierzy się na wodnicy równoległej do wodnicy konstrukcyjnej;

9) "Organizacja" oznacza Międzyrządową Morską Organizację Doradczą.