Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja o pomierzaniu pojemności statków

Artykuł 3
Zastosowanie

1. Niniejsza konwencja ma zastosowanie do następujących statków odbywających podróże międzynarodowe:

a) statków zarejestrowanych w krajach, których rządy są Umawiającymi się Rządami;

b) statków zarejestrowanych na terytoriach, do których ma zastosowanie niniejsza konwencja w myśl artykułu 20;

c) statków nie zarejestrowanych, podnoszących banderę państwa, którego rząd jest Umawiającym się Rządem.

2. Niniejsza konwencja ma zastosowanie do:

a) nowych statków;

b) istniejących statków poddanych takim zmianom konstrukcyjnym lub przebudowie, które władza administracyjna uzna za mające zasadniczy wpływ na zmianę ich dotychczasowej pojemności brutto;

c) istniejących statków, jeżeli zażąda tego właściciel, oraz

d) wszystkich istniejących statków po upływie dwunastu lat od dnia wejścia w życie konwencji, z tym że takie statki, z wyjątkiem wymienionych w pkt b) i c) niniejszego ustępu, powinny zachować swoje posiadane wtedy pojemności w celu stosowania wobec nich odpowiednich wymagań innych istniejących konwencji międzynarodowych.

3. Statki istniejące, do których zastosowano postanowienia niniejszej konwencji na podstawie ustępu 2 pkt c) niniejszego artykułu, nie zachowują swoich pojemności ustalonych przez władzę administracyjną zgodnie z przepisami stosowanymi przed wejściem w życie niniejszej konwencji dla statków odbywających podróże międzynarodowe.