Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja o pomierzaniu pojemności statków

Artykuł 5
Siła wyższa

1. Statek, który w chwili wyjścia w jakąkolwiek podróż nie podlegał postanowieniom niniejszej konwencji, nie będzie im również podlegał w razie jakiegokolwiek zboczenia z zamierzonej trasy podróży, jeżeli zboczenie to zostało spowodowane niepogodą lub jakąkolwiek inną przyczyną o charakterze siły wyższej.

2. Przy stosowaniu postanowień niniejszej konwencji Umawiające się Rządy rozpatrzą w sposób właściwy każde zboczenie z trasy lub opóźnienie statku spowodowane niepogodą lub jakąkolwiek inną przyczyną o charakterze siły wyższej.