Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja o pomierzaniu pojemności statków

Artykuł 10
Unieważnienie świadectwa

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w prawidłach międzynarodowe świadectwo pomiarowe (1969) traci moc i będzie unieważnione przez władzę administracyjną, w razie gdy nastąpiły takie zmiany w urządzeniu, w konstrukcji, w pojemności, w użytkowaniu pomieszczeń, w całkowitej liczbie pasażerów, którą statek może przewozić, określonej świadectwem pasażerskim statku, w wyznaczonych liniach ładunkowych lub dopuszczalnym zanurzeniu statku, że zachodzi konieczność zwiększenia pojemności brutto lub pojemności netto.

2. Świadectwo wydane statkowi przez władzę administracyjną traci moc w razie przekazania tego statku po banderę innego państwa, z wyjątkiem wypadku przewidzianego w ustępie 3 niniejszego artykułu.

3. Po przekazaniu statku pod banderę innego państwa, którego rząd jest Umawiającym się Rządem, międzynarodowe świadectwo pomiarowe (1969) pozostaje w mocy w okresie nie przekraczającym trzech miesięcy albo do czasu wystawienia przez władzę administracyjną innego zastępującego je międzynarodowego świadectwa pomiarowego (1969), w zależności od tego, który termin jest wcześniejszy. Umawiający się Rząd państwa, którego banderę statek uprzednio podnosił, przekaże władzy administracyjnej, w możliwie krótkim czasie po przekazaniu statku, kopię świadectwa posiadanego przez statek w chwili przekazania oraz kopie odpowiednich obliczeń pojemności.