Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja o pomierzaniu pojemności statków

Artykuł 12
Inspekcja

1. Statek podnoszący banderę państwa, którego rząd jest Umawiającym się Rządem, podlega podczas pobytu w portach innych Umawiających się Rządów inspekcji urzędników należycie upoważnionych przez te rządy. Inspekcję taką należy ograniczyć do sprawdzenia:

a) czy statek posiada ważne międzynarodowe świadectwo pomiarowe (1969) oraz

b) czy zasadnicza charakterystyka statku odpowiada danym zawartym w tym świadectwie.

2. Wykonywanie takiej inspekcji w żadnym wypadku nie może powodować przestoju statku.

3. Jeżeli inspekcja ujawni, że zasadnicza charakterystyka statku różni się od danych zawartych w międzynarodowym świadectwie pomiarowym (1969) w sposób powodujący zwiększenie pojemności brutto lub pojemności netto, należy niezwłocznie powiadomić o tym rząd państwa, którego banderę statek podnosi.