Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja o pomierzaniu pojemności statków

Artykuł 14
Poprzednie umowy, konwencje i porozumienia

1. Wszystkie inne umowy, konwencje i porozumienia pomiędzy Rządami będącymi Stronami niniejszej konwencji, dotyczące spraw związanych z pojemnością i obecnie obowiązujące, zachowują swą moc w pełni i w całości na okres ich ważności w odniesieniu do:

a) statków, do których niniejsza konwencja nie ma zastosowania, oraz

b) statków, do których niniejsza konwencja ma zastosowanie tylko w zakresie spraw nie uregulowanych wyraźnie jej postanowieniami.

2. Jednakże w razie gdy takie umowy, konwencje lub porozumienia są sprzeczne z postanowieniami niniejszej konwencji, obowiązują postanowienia niniejszej konwencji.