Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja o pomierzaniu pojemności statków

Artykuł 15
Przekazywanie informacji

Umawiające się Rządy zobowiązują się do zawiadomienia Organizacji i złożenia jej:

a) wystarczającej liczby wzorów swoich świadectw wydawanych zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji, w celu rozesłania Umawiającym się Rządom,

b) tekstów ustaw, dekretów, rozporządzeń, przepisów oraz innych dokumentów, jakie zostaną wydane we wszelkich sprawach wchodzących w zakres niniejszej konwencji, oraz

c) wykazu nierządowych organów upoważnionych do działania w ich imieniu w sprawach dotyczących pojemności, w celu rozesłania Umawiającym się Rządom.