Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja o pomierzaniu pojemności statków

Artykuł 16
Podpisanie, przyjęcie i przystąpienie

1. Niniejsza konwencja będzie otwarta do podpisania w ciągu sześciu miesięcy od dnia 23 czerwca 1969 r., a następnie będzie otwarta do przystąpienia. Rządy państw członków Organizacji Narodów Zjednoczonych, członków organizacji wyspecjalizowanych, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej lub stron Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości mogą stać się stronami konwencji przez:

a) podpisanie bez zastrzeżenia co do przyjęcia;

b) podpisanie z zastrzeżeniem przyjęcia i późniejsze przyjęcie lub

c) przystąpienie.

2. Przyjęcie lub przystąpienie następuje przez złożenie Organizacji dokumentu przyjęcia lub przystąpienia. Organizacja będzie informowała wszystkie rządy, które podpisały niniejszą konwencję lub przystąpiły do niej, o każdym nowym przyjęciu lub przystąpieniu oraz o dacie złożenia odpowiednich dokumentów. Organizacja będzie również informowała wszystkie rządy, które już podpisały konwencję, o każdym podpisaniu, jakie nastąpi w ciągu sześciu miesięcy od dnia 23 czerwca 1969 r.