Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja o pomierzaniu pojemności statków

Artykuł 17
Wejście w życie

1. Niniejsza konwencja wejdzie w życie po upływie dwudziestu czterech miesięcy od dnia, w którym nie mniej niż dwadzieścia pięć rządów państw posiadających łącznie flotę handlową stanowiącą nie mniej niż sześćdziesiąt pięć procent pojemności brutto światowej floty handlowej podpisze konwencję bez zastrzeżenia co do przyjęcia albo złoży dokumenty przyjęcia lub przystąpienia zgodnie z artykułem 16. Organizacja powiadomi wszystkie rządy, które podpisały niniejszą konwencję lub przystąpiły do niej, o dacie, w której konwencja wchodzi życie.

2. W stosunku do rządów, które złożyły dokumenty przyjęcia lub przystąpienia do niniejszej konwencji w okresie dwudziestu czterech miesięcy wymienionych w ustępie 1 niniejszego artykułu, przyjęcie lub przystąpienie nabiera mocy w dniu wejścia w życie niniejszej konwencji albo w trzy miesiące od dnia złożenia dokumentu przyjęcia lub przystąpienia, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

3. W stosunku do rządów, które złożyły dokument przyjęcia lub przystąpienia do niniejszej konwencji po dniu jej wejścia w życie, Konwencja nabierze mocy po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia takiego dokumentu.

4. Po dniu, w którym zostaną spełnione wszystkie warunki wymagane do wejścia w życie poprawki do niniejszej konwencji lub w wypadku poprawki przyjętej jednomyślnie po dniu, w którym zostaną załatwione wszystkie formalności przyjęcia w myśl artykułu 18 ustęp 2 pkt b), każde przyjęcie lub przystąpienie będzie uważane za dotyczące konwencji wraz z tą poprawką.