Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja o pomierzaniu pojemności statków

Artykuł 18
Poprawki

1. Niniejsza konwencja może być zmieniona na wniosek Umawiającego się Rządu zgodnie z procedurą określoną w jednym z ustępów niniejszego artykułu.

2. Poprawka przyjęta jednomyślnie:

a) Na wniosek Umawiającego się Rządu zaproponowana przez niego poprawka do niniejszej konwencji zostanie przez Organizację podana do wiadomości wszystkim Umawiającym się Rządom do rozpatrzenia w celu uzyskania jednomyślnego przyjęcia.

b) Każda taka poprawka wejdzie w życie po upływie dwunastu miesięcy od dnia przyjęcia jej przez wszystkie Umawiające się Rządy, chyba że zostanie uzgodniony wcześniejszy termin. Umawiający się Rząd, który nie zawiadomi Organizacji o przyjęciu lub odrzuceniu poprawki w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od dnia otrzymania pierwszego zawiadomienia o niej, będzie uważany za przyjmujący poprawkę.

3. Poprawka przyjęta po rozpatrzeniu przez Organizację:

a) Na wniosek Umawiającego się Rządu zaproponowana przez niego poprawka do niniejszej konwencji będzie rozpatrzona przez Organizację. Poprawka przyjęta większością dwóch trzecich obecnych i głosujących w Komitecie Bezpieczeństwa na Morzu Organizacji zostanie podana do wiadomości wszystkim członkom i wszystkim Umawiającym się Rządom w terminie co najmniej sześciu miesięcy przed jej rozpatrzeniem przez Zgromadzenie Organizacji.

b) Poprawka przyjęta większością dwóch trzecich obecnych i głosujących w Zgromadzeniu zostanie przez Organizację podana do wiadomości wszystkim Umawiającym się Rządom w celu jej przyjęcia.

c) Poprawka taka wchodzi w życie po upływie dwunastu miesięcy od dnia przyjęcia jej przez dwie trzecie Umawiających się Rządów. Poprawka wchodzi w życie w odniesieniu do wszystkich Umawiających się Rządów, z wyjątkiem tych, które przed wejściem jej w życie złożą oświadczenie, że nie przyjmują tej poprawki.

d) Zgromadzenie większością dwóch trzecich obecnych i głosujących, włączając w to dwie trzecie Rządów reprezentowanych w Komitecie Bezpieczeństwa na Morzu, a obecnych i głosujących w Zgromadzeniu, może zaproponować w czasie uchwalania poprawki uznanie jej za tak ważną, że każdy Umawiający się Rząd, który złoży oświadczenie na podstawie pkt c) niniejszego ustępu i który nie przyjmie poprawki w ciągu dwunastu miesięcy od dnia jej wejścia w życie, przestanie być po upływie tego okresu stroną niniejszej konwencji. Uchwała taka powinna być uprzednio przyjęta przez dwie trzecie Umawiających się Rządów.

e) Żadne z postanowień niniejszego ustępu nie stoi na przeszkodzie, aby Umawiający się Rząd, który uprzednio zaproponował postępowanie przewidziane w niniejszym ustępie dla wprowadzenia poprawki do niniejszej konwencji, podjął w dowolnym czasie takie postępowanie odmienne, jakie uzna za wskazane, zgodnie z postanowieniami ustępu 2 lub 4 niniejszego artykułu.

4. Poprawka przyjęta przez konferencję:

a) Na wniosek Umawiającego się Rządu, poparty przez co najmniej jedną trzecią Umawiających się Rządów. Organizacja zwoła Konferencję rządów dla rozpatrzenia poprawek do niniejszej konwencji.

b) Każda poprawka uchwalona przez taką konferencję większością dwóch trzecich obecnych i głosujących Umawiających się Rządów będzie podana przez Organizację do wiadomości wszystkim Umawiającym się Rządom w celu jej przyjęcia.

c) Poprawka taka wchodzi w życie po upływie dwunastu miesięcy od dnia przyjęcia jej przez dwie trzecie Umawiających się Rządów. Poprawka wchodzi w życie w odniesieniu do wszystkich Umawiających się Rządów, z wyjątkiem tych, które przed wejściem jej w życie złożą oświadczenie, że nie przyjmują tej poprawki.

d) Konferencja zwołana w myśl postanowień pkt a) niniejszego ustępu może podczas uchwalania poprawki uznać ją większością dwóch trzecich obecnych i głosujących za tak ważną, że każdy Umawiający się Rząd, który złoży oświadczenie na podstawie pkt c) niniejszego ustępu i który nie przyjmie poprawki w ciągu dwunastu miesięcy od dnia jej wejścia w życie, przestanie być po upływie tego okresu stroną niniejszej konwencji.

5. Organizacja będzie powiadamiała wszystkie Umawiające się Rządy o wszelkich poprawkach, które mogą wejść w życie na podstawie niniejszego artykułu oraz o dacie wejścia w życie każdej takiej poprawki.

6. Każde przyjęcie lub oświadczenie zgodne z postanowieniami niniejszego artykułu będzie dokonane przez złożenie odpowiedniego dokumentu Organizacji, która powiadomi wszystkie Umawiające się Rządy o otrzymaniu dokumentu przyjęcia lub o otrzymaniu oświadczenia.