Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja o pomierzaniu pojemności statków

Artykuł 20
Terytoria

1. a) Organizacja Narodów Zjednoczonych, jeżeli sprawuje władzę administracyjną na jakimś terytorium, lub którykolwiek Umawiający się Rząd odpowiedzialny za stosunki międzynarodowe jakiegoś terytorium możliwie jak najszybciej przekonsultują z władzami danego terytorium rozciągnięcie na nie niniejszej konwencji i mogą w każdym czasie oświadczyć Organizacji w formie pisemnego zawiadomienia, że niniejszą konwencję rozciąga się na to terytorium.

b) Niniejsza konwencja zostanie rozciągnięta na terytorium określone w zawiadomieniu z dniem otrzymania zawiadomienia lub z inną datą w nim podaną.

2. a) Organizacja Narodów Zjednoczonych lub którykolwiek Umawiający się Rząd, który złożył oświadczenie zgodnie z postanowieniem ustępu 1 pkt a) niniejszego artykułu, może w dowolnym czasie, po upływie pięciu lat od daty rozciągnięcia konwencji na dane terytorium, oświadczyć Organizacji w formie pisemnego zawiadomienia, że rozciągnięcie niniejszej konwencji ustaje w stosunku do terytorium wymienionego w zawiadomieniu.

b) Rozciągnięcie niniejszej konwencji ustaje w stosunku do terytorium wymienionego w zawiadomieniu po upływie jednego roku od dnia otrzymania zawiadomienia przez Organizację lub po upływie dłuższego czasu podanego w zawiadomieniu.

3. Organizacja będzie zawiadamiała wszystkie Umawiające się Rządy o rozciągnięciu niniejszej konwencji na każde terytorium zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu, jak również o ustaniu takiego rozciągnięcia zgodnie z postanowieniami ustępu 2, podając w każdym wypadku datę, od której niniejsza konwencja została rozciągnięta albo od której rozciągnięcie to ustało.