Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną

Artykuł VI

W razie gdy zastosowanie postanowień niniejszej konwencji nie pozwoli Państwu-Stronie na identyfikację obiektu kosmicznego, który wyrządził szkodę temu państwu, jego osobom fizycznym lub prawnym, albo gdy obiekt ten jest niebezpieczny lub szkodliwy, inne Państwa-Strony, a zwłaszcza państwa posiadające urządzenia do obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych, powinny udzielić, na prośbę tego Państwa-Strony lub prośbę przekazaną w jego imieniu za pośrednictwem Sekretarza Generalnego, jak najdalej idącej pomocy w identyfikacji tego obiektu, na sprawiedliwych i rozsądnych warunkach. Państwo- Strona występujące z taką prośbą dostarczy w możliwie najszerszym zakresie informacji dotyczących czasu, charakteru i okoliczności wypadków uzasadniających prośbę. Warunki, na jakich pomoc taka będzie udzielana, zostaną określone w porozumieniu zawartym przez zainteresowane strony.