Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Drugi protokół dodatkowy do Europejskiej konwencji o ekstradycji

Rozdział V

Artykuł 5

Ustęp 1 artykułu 12 konwencji zostaje zastąpiony przez następujące postanowienia:

"Wniosek sporządza się na piśmie i przekazuje przez Ministerstwo Sprawiedliwości Strony wzywającej do Ministerstwa Sprawiedliwości Strony wezwanej; jednakże korzystanie z drogi dyplomatycznej nie jest wyłączone. Dwie lub więcej Stron mogą uzgodnić między sobą bezpośrednio inne sposoby porozumiewania się."