Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejska konwencja kulturalna

Artykuł 8

Żadne postanowienie niniejszej konwencji nie będzie miało wpływu na:

a) postanowienia istniejącej dwustronnej konwencji kulturalnej, podpisanej przez którąkolwiek z Umawiających się Stron, ani nie będzie stanowić przeciwwskazania do zawarcia takiej konwencji przez te Strony;

b) obowiązek podporządkowania się osób prawom i przepisom obowiązującym na terytorium każdej z Umawiających się Stron, dotyczących wjazdu, pobytu i wyjazdu obcokrajowców.