Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa

Artykuł 44
Zawiadomienia

Sekretarz Generalny Rady Europy zawiadamia Państwa Członkowskie Rady i każde Państwo, które przystąpiło do niniejszej konwencji, o:

a. każdym podpisaniu konwencji;

b. każdym złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia;

c. każdej dacie wejścia w życie niniejszej konwencji zgodnie z artykułami 36 i 37;

d. każdym zastrzeżeniu złożonym na podstawie artykułu 40 ustęp 1;

e. każdym innym akcie, notyfikacji lub zawiadomieniu odnoszących się do tej konwencji.