Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu

Artykuł XVI
Postanowienia różne

1. Jeżeli w niniejszym porozumieniu lub w Wielostronnych porozumieniach handlowych nie postanowiono inaczej, WTO będzie kierować się decyzjami, procedurami i zwyczajową praktyką, stosowanymi przez UKŁADAJĄCE SIĘ STRONY GATT 1947 oraz organy ustanowione w ramach GATT 1947.

2. W możliwie najszerszym zakresie, Sekretariat GATT 1947 stanie się Sekretariatem WTO, a Dyrektor Generalny przy UKŁADAJĄCYCH SIĘ STRONACH GATT 1947 będzie działał jako Dyrektor Generalny WTO, dopóki Konferencja Ministerialna nie mianuje Dyrektora Generalnego zgodnie z ustępem 2 artykułu VI niniejszego porozumienia.

3. W przypadku gdy zaistnieje sprzeczność pomiędzy postanowieniem niniejszego porozumienia a postanowieniem któregokolwiek z Wielostronnych porozumień handlowych, postanowienie niniejszego porozumienia jest decydujące w zakresie sprzeczności.

4. Każdy Członek zapewni zgodność swoich praw, przepisów i procedur administracyjnych z zobowiązaniami przewidzianymi w załączonych porozumieniach.

5. Nie można zgłaszać zastrzeżeń wobec jakiegokolwiek z postanowień niniejszego porozumienia. Zastrzeżenia w stosunku do jakiegokolwiek postanowienia Wielostronnych porozumień handlowych mogą być dokonane tylko w zakresie dopuszczonym przez postanowienia zawarte w tych porozumieniach. Zastrzeżenia wobec postanowienia Fakultatywnego porozumienia handlowego będą podlegały jego postanowieniom.

6. Niniejsze porozumienie zostanie zarejestrowane zgodnie z postanowieniami artykułu 102 Karty Narodów Zjednoczonych.